Een modern sportcentrum voor iedereen!
Algemene voorwaarden
 1. Het lesgeld is gebaseerd op jaarbasis, en kan worden voldaan per maand, kwartaal, half jaar of per jaar.
 2. Het lesgeld dient voor de eerste dag van de lopende maand, kwartaal, half jaar of jaar te worden voldaan. Elk beroep op compensatie is uitgesloten. Het lesgeld dient de eerste keer contant per kas of pin bij het aangaan van de overeenkomst te worden voldaan, daarna bij voorkeur via machtiging.
 3. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen geschieden middels het bij Fitsportland Schiedam verkrijgbaar afmeldingsformulier, dat volledig door de deelnemer (ouder en verzorger) dient te worden ingevuld in acht genomen een opzegtermijn van 1 maand, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend.
 4. Fitsportland Schiedam is gesloten tijdens algemene feestdagen en tussen kerst en Nieuwjaar. Gedurende de schoolzomervakantie hanteren wij een zomerrooster zonder dat dit zal leiden tot lesgeldvermindering of teruggave.
 5. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer € 2,50 administratiekosten verschuldigd. Voor elk daarop volgende herinneringsnota € 5,00.
 6. Elke deelnemer ontvangt na ondertekening van de overeenkomst een deelnemerskaart en een sportpas, waarmee de toegang tot Fitsportland Schiedam verkregen kan worden. De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar haar oordeel de deelnemer de toegang tot Fitsportland Schiedam te ontzeggen.
 7. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fitsportland Schiedam gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 8. Deelnemer verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige sportonderricht zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letstel geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor, als dan, afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie, tegen Fitsportland Schiedam wegens vergoeding van enige kosten, schade en interesse als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van sportbeoefening opgelopen, of wegens het in ongerede of zoek raken van het in het instituut achtergelaten kleding of bezittingen.
 9. Alle eventuele kosten, waaronder incassokosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, inbegrepen , welk door Fitsportland Schiedam worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de deelnemer zijn voor rekening van de deelnemer.
 10. Abonnement stopzetten kan alleen medisch, niet korter dan 1 maand en niet langer dan 3 maanden. Abonnement stopzetten kan met ingang van de eerste dag van de nieuwe maand. Met inachtneming van artikel 3. Mits anders overeengekomen.
 11. Wijzigingen in lesdagen, lestijden en tariefstelling voorbehouden.openingstijden
08.15 - 22.00 uur
08.15 - 14.00 uur
09.00 - 13.00 uur